LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie w dniu piątek, 19.01.2024

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: 19 stycznia 2024
Długość nagrania: 02:30:50
Liczba odtworzeń: 328
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
15:113. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego rozbudowę cmentarza parafialnego w Nałęczowie.
15:144. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15:245. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 rok.
15:286. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nałęczowie na 2024 rok.
15:357. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
15:398. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
15:419. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Gminy Nałęczów w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028.
16:4410. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
16:5211. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
17:0312. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
17:3113. Oświadczenia i wolne wnioski.
17:3214. Interpelacje i zapytania.
17:3215. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad