LI sesja Rady w dniu 28 grudnia 2023

Rada Gminy Obrowo
Czas publikacji: 2 stycznia 2024
Długość nagrania: 02:53:21
Liczba odtworzeń: 456
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:071.Otwarcie LI sesji Rady Gminy.
11:082.Stwierdzenie quorum.
11:083.Ustalenie porządku obrad.
11:094.Przyjęcie protokołu z L sesji.
11:105.Wybór sekretarza obrad.
13:226.Informacja Wójta z działalności między sesjami.
13:237.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok.
13:248.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023-2037.
13:259.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
13:3510.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2024 rok.
13:3611.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2024-2037.
13:3712.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT do roku 2030 (z perspektywą do roku 2040)
13:4013.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.
13:4114.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/421/2023 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
13:4215.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo działki nr 15/51, 15/54.
13:4316.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Dzikowo, działka nr 24/15.
13:4317.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
13:4418.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
13:4619.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028..
13:4620.Interpelacje i wnioski radnych.
13:4621.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13:5522.Sprawy różne.
13:5523.Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy w Obrowie.
pokaż cały porządek obrad