LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 28 grudnia 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 29 grudnia 2023
Długość nagrania: 05:30:03
Liczba odtworzeń: 312
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad sesji.
16:092.Sprawdzenie kworum.
16:383.Przedstawienie porządku obrad.
16:474.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:055.Sprawy różne.
19:006.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2024-2043.
21:007.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na 2024 r.
21:008.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na 2024 r.
21:009.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
21:0310.Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Białystok realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
21:0411.Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.
21:0812.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XX/208/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
21:2513.Uchwała w sprawie VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków.
21:11a)1. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:12b)2. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:16c)3. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:16d)4. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:17e)5. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:18f)6. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:19g)7. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:20h)8. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:21i)9. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:22j)10. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:23k)11. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:24l)12. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
21:2814.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Wasilków.
21:3015.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
21:3016.Interpelacje i zapytania Radnych.
21:3017.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
21:3218.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2024 r.
21:3219.Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2024 r.
21:3320.Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej na 2024 r.
21:3421.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.
21:3522.Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 r.
21:3523.Przyjęcie protokołu LXXXII sesji Rady Miejskiej.
21:3624.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad