LVI Sesja Rady Miasta Ustroń 21.12.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 22 grudnia 2023
Długość nagrania: 01:17:06
Liczba odtworzeń: 131
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:012.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:103.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
14:114.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:255.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:286.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2024 rok.
14:307.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Miasta Ustroń, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
14:318.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/199/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zawarcia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumień określających zasady prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych.
14:349.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Miasta Ustroń.
14:3510.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
14:5111.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla Miasta Ustroń.
14:5112.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:1413.Sprawy bieżące Miasta.
15:1614.Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:1615.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad