LXVII Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 21.12.2023r. (bez napisów)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 21 grudnia 2023
Długość nagrania: 05:37:35
Liczba odtworzeń: 575
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:231.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:252.2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Puławy: nr LXV z 22 listopada 2023 r., nr LXVI z 30 listopada 2023 r.
16:323.3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023:
a)a) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023 - 2027,
b)b) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027,
c)c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
20:154.4. Podjęcie uchwał: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028 i w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2024:
a)a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b)b) odczytanie opinii i wniosków w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej przez Komisje Rady Miasta,
c)c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy, projekcie uchwały budżetowej Miasta Puławy oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej,
d)d) wystąpienie Prezydenta Miasta oraz ustosunkowanie się do opinii i wniosków Komisji,
e)e) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
f)f) głosowanie nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Puławy na lata 2024-2028,
g)g) głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2024.
20:185.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaka ratownika oraz strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Miasto Puławy.
20:216.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025 dla miasta Puławy.
20:287.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puławy na lata 2024-2026.
20:298.8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miasta Puławy na 2024 rok.
20:339.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.
20:3510.10. Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Puławy na rok 2024.
20:3511.11. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta Puławy za okres od 20.11.2023 r. do 8.12.2023 r.
20:5612.12. Interpelacje i zapytania radnych.
20:5613.13. Odpowiedzi na interpelacje.
21:2114.14. Wolne wnioski i informacje.
21:2215.15. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad