LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 7 grudnia 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 11 grudnia 2023
Długość nagrania: 05:06:12
Liczba odtworzeń: 490
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie obrad sesji.
16:082.Sprawdzenie kworum.
16:243.Przedstawienie porządku obrad.
16:484.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
19:215.Sprawy różne.
20:456.Uchwała w sprawie VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków
20:45a)1. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:45b)2. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:45c)3. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:45d)4. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:46e)5. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:46f)6. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:46g)7. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:46h)8. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:46i)9. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:46j)10. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:46k)11. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:46l)12. uwaga do projektu VII zmiany Studium.
20:487.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
20:488.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040
20:509.Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
20:5110.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Wasilków na lata 2024-2026.
20:5311.Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
20:5512.Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
20:5613.Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
20:5714.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Krynki, Szudziałowo, Supraśl i Wasilków.
20:5915.Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Wasilków w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców.
21:0016.Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Wasilkowie.
21:0317.Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR LXXX/649/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Wasilkowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
21:0518.Uchwała w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
21:0719.Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
21:0920.Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
21:0921.Interpelacje i zapytania Radnych.
21:1122.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
21:1123.Przyjęcie protokołu LXXX sesji Rady Miejskiej.
21:1224.Przyjęcie protokołu LXXXI sesji Rady Miejskiej.
21:1325.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad