LV Sesja Rady Miasta Ustroń 30.11.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 30 listopada 2023
Długość nagrania: 03:01:18
Liczba odtworzeń: 147
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:022.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołów z obrad LIII i LIV sesji Rady Miasta.
14:223.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:234.Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za 2022 rok, analiza działalności, plany rozwojowe.
14:235.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:236.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych, przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń, w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
14:237.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określania wysokości stawek od nieruchomości na rok 2024.
14:238.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
14:239.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
14:2310.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
14:2311.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/261/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.
14:2312.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.
14:2313.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie pokrycia w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:2414.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Miasta Ustroń działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami, w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustroń do 2030 roku.
15:0415.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka komisji Rady Miasta Ustroń.
15:1616.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2022-2030.
15:3117.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
15:3218.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:4019.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.
15:4220.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Jubileuszowym 100 – lecia Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego.
15:4421.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od osób fizycznych, położonej przy ul. Gospodarskiej.
16:0322.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
16:0423.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
16:0524.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
16:0625.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
16:0926.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
16:1227.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
16:1328.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
16:1629.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.
16:1730.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Miasta Ustroń „Pomoc w zakresie dożywiania dla Miasta Ustroń” na lata 2024-2028.
16:1831.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/261/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.
16:2032.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu.
16:2333.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16:2534.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+.
16:2735.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
16:3036.Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta Ustroń do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
16:3337.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości od Powiatu Cieszyńskiego, położonych przy ul. Partyzantów.
16:3638.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/654/2023 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria, tryb przyznawania i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
16:4439.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką - etap I.
16:4440.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
16:5941.Sprawy bieżące Miasta.
17:0042.Sprawy bieżące Rady Miasta.
17:0043.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad