LXV Sesja Rady Miasta Puławy w dniu 22.11.2023r. (z napisami)

Rada Miasta Puławy
Czas publikacji: 30 listopada 2023
Długość nagrania: 01:11:29
Liczba odtworzeń: 395
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:181.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
16:192.2. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miasta Puławy z 26 października 2023 r.
16:323.3. Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.
4.4. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023:
a)a) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
b)b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023 - 2027,
c)c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027,
16:36d)d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
16:385.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Miasto Puławy i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
17:356.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Puławy na rok 2024.
17:367.7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
17:388.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Pomoc w zakresie dożywiania dla mieszkańców Miasta Puławy” na lata 2024-2028.
17:409.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
17:4210.10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego osoby do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.
17:4411.11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
17:5412.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na lata 2024-2028”.
17:5513.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Puławy w zakresie powierzenia Miastu Puławy zadania własnego gminy dotyczącego tworzenia i prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.
18:1414.13 a.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały zakazującej wykorzystania górotworu pod powierzchnią gminy do magazynowania sprężonego dwutlenku węgla wraz domieszkami
18:1515.14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Miasta Puławy.
18:1716.15. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2021-2024” za lata 2021-2022.
18:1817.16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Puławy na rok szkolny 2022/2023.
18:1818.17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 16 października 2023 r. do 17 listopada 2023 r.
18:2519.18. Interpelacje i zapytania radnych.
18:2620.19. Odpowiedzi na interpelacje.
19:0321.20. Wolne wnioski i informacje.
19:0322.21. Zamknięcie obrad.
23.Punkt 2a: Przyjecie stanowiska Rady Miasta Puławy w sprawie mediów publicznych.
pokaż cały porządek obrad