70. Sesja Rady Miasta - 28.11.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 29 listopada 2023
Długość nagrania: 01:31:30
Liczba odtworzeń: 436
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne;
a)stwierdzenie quorum;
b)ustalenie porządku obrad;
c)przyjęcie Protokołów z: LXVIII Sesji Rady Miasta z dnia 28 września 2023 roku i z LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 26 października 2023 r.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i wykonywania uchwał Rady Miasta.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
5.Informacja na temat ochrony środowiska w mieście.
6.Funkcjonowanie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w 2023 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 370/LXX/2023 -w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
b)Druk Nr 371/LXX/2023 - w sprawie nadania Statutu Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych z Zaburzeniami Psychicznymi w Radzyniu Podlaskim
c)Druk Nr 372/LXX/2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych.
d)Druk Nr 373/LXX/2023 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Radzyń Podlaski.
e)Druk Nr 374/LXX/2023 - w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta Radzyń Podlaski.
f)Druk Nr 375/LXX/2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
g)Druk Nr 376/LXX/2023 - w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci przez Miasto Radzyń Podlaski w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
h)Druk Nr 377/LXX/2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
i)Druk Nr 378/LXX/2023 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
j)Druk Nr 379/LXX/2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
8.Wolne wnioski i informacje.
17:489.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad