LIX Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu 22 listopada 2023

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 23 listopada 2023
Długość nagrania: 00:59:52
Liczba odtworzeń: 283
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji
5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2024 rok
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 68/6 w miejscowości Komorniki
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2024 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kleszczewo oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów, działających na terenie Gminy Kleszczewo
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
15.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
16.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
17.Zapytania i wolne wnioski
18.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad