LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie w dniu czwartek, 09.11.2023

Rada Miejska w Nałęczowie
Czas publikacji: 9 listopada 2023
Długość nagrania: 02:21:42
Liczba odtworzeń: 465
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:031.Otwarcie Sesji.
15:062. Przyjęcie porządku obrad.
15:103. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
15:154. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 rok.
15:185. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
15:396. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nałęczów na 2024 rok.
15:447. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie gminy Nałęczów.
15:498. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nałęczów na 2024 rok.
15:539. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Nałęczów.
15:5810. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Nałęczów na 2024 rok.
16:0111. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Lubelskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich Nr 826 i Nr 830 na terenie miasta Nałęczów.
16:1312. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
16:3113. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Nałęczów za rok szkolny 2022/2023.
16:3314. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2022 złożonych do Burmistrza Nałęczowa.
16:3515. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2022 złożonych do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz złożonych do Wojewody Lubelskiego.
16:4916. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
17:1117. Oświadczenia i wolne wnioski.
17:2318. Interpelacje i zapytania.
17:2319. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad