LXXX Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 30 października 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 2 listopada 2023
Długość nagrania: 02:05:40
Liczba odtworzeń: 661
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:051.Otwarcie obrad sesji.
16:062.Sprawdzenie kworum.
16:063.Przedstawienie porządku obrad.
16:194.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
16:235.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
16:256.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wasilków w roku szkolnym 2022/2023.
16:347.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
16:358.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2040.
16:379.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2023 r.
16:3910.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX/524/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
16:4311.Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035” oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
16:4612.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
16:4713.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
16:5114.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Wasilkowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
16:5515.Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Dąbrówki.
16:5516.Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Jurowce.
16:5617.Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Nowodworce.
16:5618.Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Rybniki.
16:5719.Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Sielachowskie-Osowicze.
16:5720.Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Sochonie.
16:5821.Uchwała w sprawie statutu Sołectwa Wólka Przedmieście-Wólka Poduchowna.
16:5822.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Horodnianka.
16:5923.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Katrynka.
16:5924.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Studzianki I.
16:5925.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Studzianki II.
17:0026.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Sołectwa Woroszyły.
18:0827.Sprawy różne.
18:0828.Interpelacje i zapytania Radnych.
18:0829.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18:0930.Przyjęcie protokołu LXXIX sesji Rady Miejskiej.
18:1031.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad