LX Sesja Rady w dniu środa 27 października 2023

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 31 października 2023
Długość nagrania: 00:14:38
Liczba odtworzeń: 394
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad LIX Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2023-2035;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.;
3)zmiany Uchwały Nr LIX/462/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przekazania dotacji celowej ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Świętej Marii Magdaleny Pokutnicy i Świętego Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach na realizację zadania pn.: „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)”
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad