LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 26 października 2023 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 27 października 2023
Długość nagrania: 03:30:35
Liczba odtworzeń: 452
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:071.Otwarcie obrad.
14:102.Przedstawienie porządku obrad.
14:253.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
14:28a)udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Augustowie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
15:22b)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów,
15:25c)zmieniająca uchwałę nr LXXII/647/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 r.,
16:11d)zmian budżetu miasta na 2023 rok,
16:14e)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.
16:17f)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bargłów Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie.
16:455.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Augustów za rok szkolny 2022/2023.
16:476.Przyjęcie protokołów z obrad: LXX sesji Rady Miejskiej z 31.08.2023 r., LXXI sesji Rady Miejskiej z 4.09.2023 r., LXXII sesji Rady Miejskiej z 28.09.2023 r.
17:347.Wolne wnioski.
17:348.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad