LIV Sesja Rady Miasta Ustroń 26.10.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 26 października 2023
Długość nagrania: 02:36:49
Liczba odtworzeń: 515
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:082.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:193.Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok 2022/2023.
14:194.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
14:245.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
14:246.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:267.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalenia wysokości opłat.
14:278.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego.
14:299.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Miasta Ustroń, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
14:3211.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
14:3212.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:5113.Sprawy bieżące Miasta.
15:5614.Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:3515.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą– etap II.
16:3516.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad