Sesja Rady w dniu 26 października 2023 cz.1

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 26 października 2023
Długość nagrania: 00:17:08
Liczba odtworzeń: 198
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Informacja Kierownika Posterunku Policji w Strzałkowie dot. stanu bezpieczeństwa w gminie.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
c)zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023,
d)wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e)obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2024 rok
f)podatku od środków transportowych
g)uchylenia uchwały Nr XIV/92/03 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym,
h)zwolnień w podatku od nieruchomości,
i)programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,
j)wyrażenie zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku położonym w Skarboszewie stanowiącym własność Gminy Strzałkowo,
k)zaopiniowania propozycji cennika na 2024 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
8.Informacja o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2022/2023.
9.Analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
10.Wolne wnioski i informacje.
11:4411.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad