LVIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu 25 października 2023

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 26 października 2023
Długość nagrania: 02:08:27
Liczba odtworzeń: 371
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji
5.Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023
6.Zabytki na terenie Gminy Kleszczewo
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2023-2028 (nr LVIII/492/2023).
8.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kleszczewie (nr LVIII/493/2023).
9.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczewo na lata 2023-2027.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań przez Gminę Oborniki, Gminę Murowana Goślina, Gminę Czerwonak, Gminę Swarzędz, Miasto i Gminę Pobiedziska, Gminę Kleszczewo, Miasto i Gminę Kostrzyn zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin: Oborniki, Murowana Goślina, Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (nr LVIII/495/2023).
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 55 i 56 w obrębie ewidencyjnym Kleszczewo (nr LVIII/496/2023).
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnej o powierzchni 1,09 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 92/8 w obrębie ewidencyjnym Gowarzewo (nr LVIII/497/2023).
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 24/2 i 24/3 w obrębie ewidencyjnym Bylin (nr LVIII/498/2023).
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 17 w obrębie ewidencyjnym Poklatki (nr LVIII/499/2023)
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w transporcie zbiorowym środkami komunikacji gminnej (nr LVIII/500/2023).
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
19.Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych
20.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń
21.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
22.Zapytania i wolne wnioski
23.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad