LIX Sesja Rady w dniu środa 29 września 2023

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 3 października 2023
Długość nagrania: 01:27:23
Liczba odtworzeń: 246
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2023-2035;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.;
3)wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonej w miejscowości Sędziejowice;
4)wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w miejscowości Pruszków;
5)przekazania dotacji celowej ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Świętej Marii Magdaleny Pokutnicy i Świętego Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach na realizację zadania pn.: „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)”.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad