LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie - 28 wrzesień 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 29 września 2023
Długość nagrania: 04:29:25
Liczba odtworzeń: 540
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad sesji.
16:082.Sprawdzenie kworum.
16:133.Przedstawienie porządku obrad.
16:414.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:285.Sprawy różne.
17:346.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Wasilkowie za 2022 r.
17:527.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie za 2022 r.
18:478.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
18:479.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
18:5210.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXXVIII/625/23 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
18:5611.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłat do cen taryfowych dostarczonej wody na terenie Gminy Wasilków oraz udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.
19:0012.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom OSP i kandydatom na strażaków ratowników OSP.
19:0913.Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XII/115/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.
19:3614.Uchwała w sprawie udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków.
19:3615.Uchwała w sprawie udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków.
19:3716.Uchwała w sprawie udzielenie w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Wasilków.
19:4017.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 4003/18 o powierzchni 0,1702 ha, położonej w obrębie Wasilków gm. Wasilków.
19:5818.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
19:58a)Uchwała w sprawie uznania skargi za zasadną.
19:58b)Uchwała w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
20:0019.Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
20:3020.Procedura wyboru ławników do sądów powszechnych.
20:3321.Uchwała w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.
20:3322.Interpelacje i zapytania Radnych.
20:3423.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
20:3524.Przyjęcie protokołu LXXVIII sesji Rady Miejskiej.
20:3525.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad