Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 26 września 2023

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
Czas publikacji: 26 września 2023
Długość nagrania: 03:38:51
Liczba odtworzeń: 665
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:04IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
09:08II Przedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
09:09III Przyjęcie protokołu nr LXIX/23 z sesji w dniu 29 sierpnia 2023 r.
09:09IV Wystąpienia zaproszonych gości.
V Rozpatrzenie projektów uchwał:
09:121. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice,
10:162. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023,
10:163. w sprawie udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Joannitas w Pszczynie,
10:304. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
10:335. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Czechowicach-Dziedzicach,
10:346. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Czechowicach-Dziedzicach,
10:367. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki,
10:388. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek,
10:409. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokali użytkowych w budynkach przy ul. Legionów 85 w Czechowicach-Dziedzicach,
10:4210. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
10:4411.zmieniająca uchwałę Nr XII/112/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice
10:3712. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej – ulicy E. Orzeszkowej położonej w granicach administracyjnych Miasta Czechowice-Dziedzice do kategorii dróg gminnych,
11:1013. w sprawie przekazania petycji według właściwości (dot. ul. Mazańcowickiej),
11:1314. w sprawie przekazania petycji według właściwości (dot. ul. Kaniowskiej),
11:1715. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w przedmiocie proponowanego sposobu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Brzeziny a ul. Ligocką oraz związanych z tym rozwiązań komunikacyjnych,
11:2516. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców przy ul. Jana Sobieskiego i ul. Kolejowej oraz rozpoczęcia planowania budowy centralnego parkingu miejskiego,
12:2317. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie rejestrowania obrad Komisji Rewizyjnej i innych komisji stałych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach,
12:2318. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.
12:35VIInformacja Burmistrza o jego pracy w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
12:42VIISprawy bieżące.
12:42VIIIZamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad