LII Sesja Rady Miasta Ustroń 22.09.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 22 września 2023
Długość nagrania: 01:20:40
Liczba odtworzeń: 334
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:052.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad LI sesji Rady Miasta.
14:063.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:114.Funkcjonowanie Straży Miejskiej na terenie Miasta.
14:115.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:116.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określania wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
14:117.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
14:148.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ustroń Panu Profesorowi Andrzejowi Bochenkowi.
14:169.Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Za zasługi dla Miasta Ustronia" Pani Dorocie Kohut.
14:2010.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania.
14:2611.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury.
14:2712.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa.
14:3413.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centralnego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ustroniu.
14:3814.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do zarządcy narodowej sieci kolejowej.
14:4315.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem o usunięcie rumowisk i nanosów rzecznych na wszystkich ciekach naturalnych w granicach administracyjnych Miasta Ustroń oraz Miasta Wisła.
14:4416.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
14:4517.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
14:5518.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
14:5619.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:5620.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:5921.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
15:0122.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
15:0223.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta Ustroń.
15:0324.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:1025.Sprawy bieżące Miasta.
15:1926.Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:1927.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad