XC sesja RM z 14 września 2023 r.

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 19 września 2023
Długość nagrania: 06:20:10
Liczba odtworzeń: 163
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie obrad XC zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
09:182.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
09:193.Przyjęcie protokołów z LXXXVI zwyczajnej oraz LXXXVII, LXXXVIII i LXXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:194.[11] Nadanie Panu Wincentemu Witosowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
11:515.[V] Uchwała w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji – podjęcie uchwały.
12:326.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
13:517.[5] Informacja z działalności spółek komunalnych za 2022 r. oraz za I półrocze 2023 r.
14:368.[6] Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa.
14:369.[7] Przyjęcie informacji o stanie środowiska w mieście Tarnowie w roku 2022.
14:3710.[8] Sprawozdanie za pierwsze półrocze 2023 r. z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Tarnowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
14:4011.[9] Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:5812.[VI] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2037 - podjęcie uchwały.
14:5813.[VII] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2023 – podjęcie uchwały.
15:0414.[VIII] Emisja obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasady ich zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
15:0615.[I] Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - podjęcie uchwały.
15:0716.[II] Przyznanie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w dniu 15 października 2023 roku - podjęcie uchwały.
15:0817.[10] Przyjęcie „Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa do 2025 roku”– podjęcie uchwały.
15:1118.[III] Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok - podjęcie uchwały.
15:1719.[IV] Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych - podjęcie uchwały.
20.[XIII] Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie pomiędzy ulicami: Starodąbrowską, Nowodąbrowską, Błonie, Jana Pawła II i Słoneczną - podjęcie uchwały.
15:1921.[IX] Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
15:2122.[X] Rozpatrzenie skargi na działalność Urzędu Miasta Tarnowa dotyczącej nieudzielenia odpowiedzi na pismo - podjęcie uchwały.
15:2323.[XI] Rozpatrzenie petycji „o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie Nr LXXXVI/821/2023, podjętej w dniu 22 czerwca 2023 r. przez Radę Miejską w Tarnowie” - podjęcie uchwały.
15:2424.[XII] Rozpatrzenie petycji „o przywrócenie terminu w sprawie: Wniosek o przyznanie stypendium artystycznego, co skutkuje koniecznością uznania za nieważną uchwałę Rady Miejskiej w powyższej sprawie i wynikłych z niej skutków” - podjęcie uchwały.
15:2425.[12] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
15:2426.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
15:2427.Zamknięcie obrad XC zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad