IV Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 grudnia 2018, całość

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 869 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 03:54:32
Liczba odtworzeń: 1342
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:101.Otwarcie obrad sesji.
16:172.Przedstawienie porządku obrad.
17:183.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
17:554.Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Wasilkowa ("Centrum").
18:285.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2019 - 2030.
18:296.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2019.
18:317.Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
18:508.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2018 - 2030.
18:519.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy Wasilków na 2018 rok.
18:5410.Uchwała w sprawie przyjęcia zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wasilków.
18:5711.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
19:0212.Uchwała w sprawie skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
19:0513.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2019 rok.
14.Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2019 rok.
19:08a)Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2019 rok.
19:12b)Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2019 rok.
19:15c)Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2019 rok.
19:16d)Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2019 rok.
20:0015.Sprawy różne.
20:0116.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.
20:0217.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad