Sesja Rady w dniu 22 czerwca 2023 V2

Rada Miejska w Skale
Czas publikacji: 18 września 2023
Długość nagrania: 01:00:10
Liczba odtworzeń: 509
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych między sesjami.
4.Bezpieczeństwo publiczne w okresie wakacji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skale za 2022 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Żłobka „Bajka” w Skale.
7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy dotyczących działki ewidencyjnej nr 479 obr. Ojców.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy dotyczących działki ewidencyjnej nr 3022/3 obr. Skała.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy dotyczących działki ewidencyjnej nr 405/3, 390/1, 281/28 obr. Smardzowice.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy dotyczących działek ewidencyjnych nr 594, 595 obr. Szczodrkowice.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy dotyczących działki ewidencyjnej nr 462/2 obr. Rzeplin.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII /666/23 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację w 2023 roku zadań drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Skała
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 409/12, obręb 0011 Rzeplin położonej w gminie Skała.
15.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opinii dotyczącej zakupu aparatury/sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale
17.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
18.Przyjęcie protokołu nr 63 z obrad poprzedniej sesji.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Skała na 2023 r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
21.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
22.Debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2022 rok.
23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała wotum zaufania.
24.Informacja na temat sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skała za 2022 rok.
25.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skała za rok 2022.
26.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Skała za rok 2022.
27.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach, dla których Gmina Skała jest organem prowadzącym.
28.Wolne wnioski i informacje.
29.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad