LXI Sesja Rady Miejskiej w Brzostku w dniu 11 sierpnia 2023 roku.

Rada Miejska w Brzostku
Czas publikacji: 18 września 2023
Długość nagrania: 01:28:07
Liczba odtworzeń: 352
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
10:302.Sprawdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
10:41a)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LIV/444/21 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 22 grudnia 2022 roku,
10:47b)w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek,
10:51c)w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej 2KDD w m. Brzostek i cz. m. Zawadka Brzostecka”.
d)w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brzostek oraz wysokości opłat i opłaty dodatkowej za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
11:46e)w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
11:50f)w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek
11:514.Informacja Burmistrza Brzostku o realizacji Uchwał Rady.
11:535.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
11:536.Zamknięcie porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad