L Sesja Rady Miejskiej w Latowiczu w dniu 15 września 2023

Rada Miejska w Latowiczu
Czas publikacji: 15 września 2023
Długość nagrania: 01:27:59
Liczba odtworzeń: 353
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:331.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
12:36a)Wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 3 a) pkt. pod nazwą "Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 220720W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Latowicz"
b)Wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 3 b) pkt. pod nazwą "Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/160/21 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego."
12:423.Przyjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
12:45a)Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 220720W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Latowicz.
12:47b)Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/160/21 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
12:504.Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Latowicz.
12:525.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Latowicz.
12:556.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2024 r.
12:597.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na rok 2023.
13:028.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.
13:219.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
13:2510.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13:2511.Przyjęcie protokołu z poprzednie sesji, tj. 28 czerwca 2023 r.
13:5612.Przyjęcie protokołu z poprzednie sesji, tj. 14 lipca 2023 r.
13.Zamknięcie Sesji Rady Miejskiej w Latowiczu.
pokaż cały porządek obrad