Sesja Rady w dniu piątek, 28 grudnia 2018

Rada Gminy Wyry
Czas publikacji: 869 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 03:56:03
Liczba odtworzeń: 1587
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:531.Otwarcie obrad.
14:532.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:533.Przyjęcie porządku obrad sesji.
14:534.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wyry.
15:065.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym.
15:376.Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym.
16:217.Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
16:228.Interpelacje Radnych.
16:229.Zapytania Radnych.
16:2510.Wolne wnioski.
11.Uchwały Rady Gminy:
16:28a)Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
16:29b)Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
16:30c)Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
16:31d)Określenie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków oraz zasiłków okresowych i celowych.
16:32e)Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok.
16:32f)Uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
16:59g)Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.
17:15h)Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2019-2033.
18:12i)Uchwalenie Budżetu Gminy Wyry na 2019 rok:
1)odczytanie projektu uchwały budżetowej,
2)odczytanie opinii Komisji Rady,
3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4)przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5)dyskusja na projektem budżetu,
6)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
18:15j)Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu.
18:15k)Zawarcie porozumienia z Gminą Mikołów dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii kościołów i związków wyznaniowych.
18:16l)Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetragowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wyry.
18:17m)Nabycie nieruchomości.
18:24n)Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wyry na cele rolnicze.
18:24o)Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
18:25p)Powołanie Doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Wyry.
18:2612.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad