Sesja Rady w dniu 6 września2023 cz.1

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 11 września 2023
Długość nagrania: 00:13:36
Liczba odtworzeń: 734
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie kworum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z 55 i 57 sesji Rady Miejskiej.
5.Wystąpienia mieszkańców.
6.Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych oraz należności i zobowiązań.
8.Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
9.Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023.
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030 wraz z autopoprawką.
11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczania, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2023 roku.
12.Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Konstancin-Jeziorna.
13.Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
14.Poprawka do uchwały w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli: w § 6.1, pkt 2 - " posiada wyrózniającą, bardzo dobrą lub dobrą ocenę pracy..."
15.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gminy Konstancin-Jeziorna.
16.Wniosek o podwyższenie dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły odpowiednio dla szkoły liczacej do 9 oddziałów w wysokości od 50 do 60 %, liczącej od 10 do 16 oddziałów w wysokosci od 55 do 65 %, od 17 oddziałów w wysokości od 60 do 70 %,
17.Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 680/VIII/55/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 122/8 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.
18.Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 20/1 z obrębu 0004 Czarnów.
19.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jana Sobieskiego, stanowiącej części działek ewidencyjnych numer 210/1 i 210/2 z obrębu 03-23.
20.Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 675/VIII/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Wilanowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/10 o powierzchni 4,6209 ha.
21.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1769 z obrębu ewid. 0001 w gminie Konstancin-Jeziorna.
22.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 32 z obrębu ewid. 01-24 w Konstancinie-Jeziornie.
23.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 10/24 i 10/25 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie.
24.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 93 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie.
25.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych- etap I- dla działek przyległych do ul. Władysława Witwickiego w Konstancinie-Jeziornie.
26.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1 z obrębu ewid. 00-13 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna.
27.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 67/3 z obrębu ewid. 00-13 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna.
28.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 683/VIII/55/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych- etap I- dla działek o nr ewid. 3/1 i 3/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie.
29.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Czernidła w gminie Konstancin-Jeziorna.
30.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Okrzeszyn w gminie Konstancin-Jeziorna.
31.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna.
32.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Parcela.
33.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna-etap 5.
34.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych-etap 1.
35.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 891/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
36.Przedstawienie opinii przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych dot. spełnienia przez kandydatów na ławników wymogów formalnych.
37.Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do sądów powszechnych w kadencji 2024-2027.
38.Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
39.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 125/2023).
40.Korespondencja.
41.Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
42.wniosek o nie zmiejszanie wydatków majątkowych na zadaniu: "projekt i budowa ścieżek rowerowych przy gminnych szkołach w kwocie 265.000 zł" dział 600 rozdział 60095 paragraf 6050.
43.wniosek o wprowadzenie w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 891/VII/49/2018 zmiany w paragrafie 1 punkt 1litera e polegającej na dopisaniu w punkcie 6 litera b zapisu "nie mniej niz 2,0 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkaniowy"
pokaż cały porządek obrad