Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2023

Rada Miejska w Ostrowie Wielkopolskim
Czas publikacji: 11 września 2023
Długość nagrania: 06:46:03
Liczba odtworzeń: 298
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:07IOtwarcie
09:09IIPrzyjęcie porządku obrad
09:10IIIPrzyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
09:16IVSprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym
10:14VInterpelacje i zapytania radnych
VIPodjęcie uchwał w sprawie:
12:581.zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,
13:002.zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
13:013.określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych,
13:034.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Gimnazjalną a al. Powstańców Wielkopolskich,
13:105.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej,
13:116.uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2023-2027”,
13:117.rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Burzowa w Ostrowie Wielkopolskim
8.zmiany uchwały Nr XLII/496/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
13:459.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę CASINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
13:4610.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna,
13:4711.wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Medella Spółka Akcyjna,
13:4812.zmiany uchwały Nr LXI/668/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
13:5013.określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie Wielkopolskim,
13:5214.zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
14:53VIIOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15:53VIIIWolne wnioski i informacje.
15:53IXZakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad