LXXII Sesja Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 6 września 2023

Rada Miejska w Kartuzach
Czas publikacji: 6 września 2023
Długość nagrania: 02:18:08
Liczba odtworzeń: 472
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1)Otwarcie LXXII Sesji Rady Miejskiej w Kartuzach
09:122) Stwierdzenie quorum.
09:223) Przedstawienie porządku obrad.
09:274)Przyjęcie protokołu z LXX oraz LXXI Sesji RM
5)Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
6)Odpowiedzi na zgłoszone wnioski
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kiełpino dla działek nr 591/4 i 591/5
09:352. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łapalice, rejon ulicy Zamkowej
09:443. uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, w ramach zachowania i zapobiegania pogorszeniu się stanu użytków ekologicznych Kosy i Jelenie Moczary, na terenie Gminy Kartuzy
09:394. nadania nazwy ulicy „Tulipanowa” w miejscowości Ręboszewo
09:445. nadania nazwy ulicy „Ogrodników” w miejscowości Ręboszewo
09:446. nadania nazwy ulicy „Fiołkowa” w miejscowości Ręboszewo
09:447. nadania nazwy ulicy „Sportowa” w miejscowości Ręboszewo
09:448. nadania nazwy ulicy „Wesoła” w miejscowości Smętowo Chmieleńskie
09:459. nadania kontynuacji nazwy ulicy „Marszałka Józefa Piłsudskiego” w miejscowości Kiełpino
09:4510. nadania kontynuacji nazwy ulicy „Majora Sucharskiego” w miejscowości Kiełpino
09:4611. nadania nazwy ulicy „Przyjazna” w miejscowości Kiełpino
09:4612. nadania kontynuacji nazwy ulicy „Pogodna” w miejscowości Kiełpino
09:4813. nadania kontynuacji nazwy ulicy „Jana Pawła II” w miejscowości Dzierżążno
14. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kartuzy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres do trzech lat lub na czas nieoznaczony
09:5015. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Dzierżążnie przy ul. Szpitalnej 47/12 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej
09:5016. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Dzierżążnie przy ul. Szpitalnej 43/2 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej
09:5117. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kartuzach przy ul. Osiedle XX - Lecia II RP 8/27 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej
09:5118. wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Kartuzach przy ul. Parkowej 3B/7 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej
10:4519. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej
10:4720. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr działki 100, obręb 101 Kartuzy
21. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych
10:4822. wniesienia wkładu i objęcia udziałów w SIM „KZN - Kaszuby” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10:4923. dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2023
10:4924. udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu
10:5125. zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2023 rok - wraz z autopoprawkami
10:5226. aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2023 - 2035
10:5627.zmiany uchwały nr LXVIII/736/2023 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej oraz określenia jej zadań, zmienionej uchwałą w sprawie LXIX/746/2023 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/736/2023 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 14 kwietnia 2023 r w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej oraz określenie jej zadań
8) Sprawy różne.
11:119) Zamknięcie obrad LXXII Sesji RM
pokaż cały porządek obrad