Nagranie L sesji Rady Miejskiej z dnia 31.08.2023 r.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Czas publikacji: 4 września 2023
Długość nagrania: 02:34:06
Liczba odtworzeń: 158
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:201.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
14:212. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2023 r.
15:013. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
15:044. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2031.
15:065. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok.
15:096. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Czarna Białostocka.
15:117. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” określenia zakresu działania oraz kryterium uczestnictwa Seniorów.
15:168. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior+” w Czarnej Białostockiej.
15:189. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
15:2510. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarna Białostocka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy na rok 2024.
15:2711. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035” oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
15:3112. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników.
15:3713. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2023 r. dotyczącej zwiększenia liczby kursów autobusowych w okresie wakacyjnym na trasie Białystok - Czarna Białostocka.
15:3814. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka.
15:3915. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z hali sportowej przy ul. Juliusza Słowackiego 4 w Czarnej Białostockiej.
15:4116. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Białostocka.
15:4217. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę.
15:4418. Sprawozdanie Burmistrza Czarnej Białostockiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2023 r.
15:4419. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2023 r.: a) Komisji Rewizyjnej, b) Komisji Skarg Wniosków i Petycji, c) Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa, d) Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
16:5220. Sprawy różne (wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele Radnych).
16:5221. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad