LVIII Sesja Rady w dniu środa 30 sierpnia 2023

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 1 września 2023
Długość nagrania: 00:22:08
Liczba odtworzeń: 401
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad LVII Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.;
2)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilewie na remont pomieszczeń garażowych;
3)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
4)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku strażnicy;
5)określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Sędziejowice;
6)przekazania dotacji celowej ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Świętej Marii Magdaleny Pokutnicy i Świętego Klemensa I Rzymskiego w Sędziejowicach na realizację zadania pn.: „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)”;
7)zmiany uchwały XXIII/192/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków;
8)trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad