LXX Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 31 sierpnia 2023

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 1 września 2023
Długość nagrania: 06:47:30
Liczba odtworzeń: 1878
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:091.Otwarcie obrad.
12:302.Przedstawienie porządku obrad.
12:333.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze transgranicznym Polski i Ukraina w zakresie ratownictwa wodnego” zgłaszanego przez Gminę Miasto Augustów do współfinansowania w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027
12:524.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
13:34a)przyjęcia stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie miasta Augustowa,
13:36b)trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
13:44c)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie Nr LXIX/628/23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. wraz z odpowiedzią na skargę,
13:47d)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego między jeziorem Necko a ulicą Rajgrodzką, zwanego "Ślepsk VI",
13:50e)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 659 oraz w rejonie części ul. Transportowej i drogi wojewódzkiej nr 665, zwanego "Transportowa I",
13:55f)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Limanowskiego I - ul. Wiklinowa, ul. Straży Leśnej, ul. Perstuńska, ul. Grzybowa”,
16:12g)zmian budżetu miasta na rok 2023,
16:48h)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036,
16:59i)udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację inwestycji pn.: „Remont nawierzchni jezdni i chodników ulic Nr 2559B Wierzbna oraz Nr 2532B Nowomiejska w Augustowie”,
17:29j)udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację inwestycji związanej z rozbudową drogi powiatowej Nr 2563B – ulicy Wypusty o ciągi piesze i doświetlone przejścia dla pieszych,
17:326.Przyjęcie protokołów z obrad: LXIV sesji Rady Miejskiej z 27 kwietnia 2023 r., LXV sesji Rady Miejskiej z 25 maja 2023 r., LXVI sesji Rady Miejskiej z 20 czerwca 2023 r., LXVII sesji Rady Miejskiej z 28 czerwca 2023 r.
17:437.Informacja Burmistrza Miasta Augustowa w sprawie obwodnicy Augustowa.
18:538.Wolne wnioski.
18:539.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad