Sesja Rady w dniu 31 sierpnia 2023

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 1 września 2023
Długość nagrania: 01:20:17
Liczba odtworzeń: 280
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Funkcjonowanie Ośrodka Zdrowia w Strzałkowie i działalność Szpitala Powiatowego w Słupcy – informacja.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
c)zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023,
d)zwolnień w podatku od nieruchomości,
e)określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Strzałkowo,
f)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Babin, Babin - Olędry i Graboszewo,
g)zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
8.Informacja dot. przygotowania placówek oświatowych do nowego szkolnego 2023/2024.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad