67. Sesja Rady Miasta - 28.08.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 28 sierpnia 2023
Długość nagrania: 02:19:03
Liczba odtworzeń: 594
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne;
a)stwierdzenie quorum;
b)ustalenie porządku obrad;
c)przyjęcie Protokołów z: LXIV Sesji Rady Miasta z dnia 12 czerwca 2023 r., LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2023 r., LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 2 sierpnia 2023 r.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i wykonywania uchwał Rady Miasta.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
5.Sprawozdanie finansowe PUK Sp. z o. o. za 2022 rok.
6.Sprawozdanie finansowe PKS za 2022 rok.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 349/LXVII/2023 - w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatki na ławnika.
b)Druk Nr 350/LXVII/2023 - w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydatce.
c)Druk Nr 351/LXVII/2023 - w sprawie uchwalenia miejskiego programu wspierania rodziny w Radzyniu Podlaskim na lata 2023 - 2025.
d)Druk Nr 352/LXVII/2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej Miasta Radzyń Podlaski.
e)Druk Nr 353/LXVII/2023 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski.
f)Druk Nr 354/LXVII/2023 - w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
g)Druk Nr 355/LXVII/2023 - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszcalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radzyń Podlaski.
h)Druk Nr 356/LXVII/2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Ulan Majorat.
i)Druk Nr 357/LXVII/2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
j)Druk Nr 358/LXVII/2023 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
k)Druk Nr 359/LXVII/2023 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Radzyń Podlaski.
8.Wolne wnioski i informacje.
11:209.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad