LI Sesja Rady Miasta Ustroń 24.08.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 24 sierpnia 2023
Długość nagrania: 01:49:23
Liczba odtworzeń: 429
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032.Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
14:043.Złożenie ślubowania przez radnego.
14:054.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad L sesji Rady Miasta.
14:055.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:156.Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2022 rok, analiza działalności, plany rozwojowe.
14:157.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:158.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń w sprawie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu na terenie Miasta Ustroń.
14:199.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
14:3610.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
14:3711.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:3712.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:4013.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego sportu na terenie Miasta Ustroń.
14:4214.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
14:4415.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
14:4616.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (ul. Zielona).
14:4717.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej (ul. 3 Maja).
14:4818.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Cieszyńska).
14:5119.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (studnia-ul. Wczasowa).
14:5120.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym ( użytkowanie wieczyste).
14:5221.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (właściciel nieruchomości).
14:5422.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu nieruchomości (umowa z dnia 29 lipca 2014 r.).
14:5423.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu nieruchomości (umowa z dnia 18 marca 2019 r.).
14:5724.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości.
14:5925.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
15:0126.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
15:0127.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:0828.Sprawy bieżące Miasta.
15:4829.Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:4830.Zakończenie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad