LXIX Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 02 sierpnia 2023

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 2 sierpnia 2023
Długość nagrania: 04:07:13
Liczba odtworzeń: 1043
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
09:15a)wyboru przedstawicieli Gminy Miasto Augustów do Zgromadzenia Augustowskiego Związku Międzygminnego,
09:31b)zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
09:35c)wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku o uznanie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szczebra, położonych na terenie Gminy Miasto Augustów za ochronne,
09:40d)zmiany uchwały nr LXIII/585/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 roku,
09:47e)rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania,
11:08f)rozpatrzenia skargi wniesionej na działanie Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
11:27g)rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie,
12:50h)rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Augustowie.
13:08i)zmian budżetu miasta na rok 2023,
13:10j)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.
13:103.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad