LVII Sesja Rady w dniu piątek, 28 lipca 2023

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 28 lipca 2023
Długość nagrania: 00:28:15
Liczba odtworzeń: 426
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad LVI Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2023-2035;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.;
3)nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice;
4)nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice;
5)nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice;
6)nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Sędziejowice;
7)zmieniająca uchwałę Nr VII/60/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
8)trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad