LX Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 30 czerwca 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 30 czerwca 2023
Długość nagrania: 01:29:55
Liczba odtworzeń: 279
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie sesji.
13:042.Ustalenie porządku obrad.
13:053.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:134.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:155.Interpelacje i zapytania radnych.
13:216.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:307.Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w 2022 roku z uwzględnieniem realizacji inwestycji.
13:348.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2022 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej.
13:579.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:36a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za rok 2022;
13:38b)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za 2022 rok;
13:41c)zmiany uchwały nr LIV/343/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2023 r.;
13:44d)upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty PUP w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. pt. „ Aktywizacja na plus” oraz do realizacji ww. projektu;
13:54e)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok;
13:57f)zmiany uchwały nr LIV/338/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026.
14:0510.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:2911.Wolne głosy.
14:2912.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad