Nagranie XLIX sesji Rady Miejskiej z dnia 30.06.2023 r.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Czas publikacji: 30 czerwca 2023
Długość nagrania: 02:35:03
Liczba odtworzeń: 217
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:201.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
14:212. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2023 r.
14:213. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2023 r.
14:454. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
14:595. Rozpatrzenie rocznego „Raportu o stanie Gminy Czarna Białostocka za 2022 rok” i przeprowadzenie debaty nad przedstawionym Raportem.
15:026. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Czarnej Białostockiej wotum zaufania.
15:107. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2022 r.
15:128. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Czarna Białostocka za 2022 r.
15:149. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Czarnej Białostockiej sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
15:1710. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2022 rok.
15:2011. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2022 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 czerwca 2023 r. o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2022 rok.
15:2412. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
15:2813. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Białostockiej za 2022 rok.
15:3514. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Białostocka na lata 2023 – 2029.
15:3915. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku.
15:4216. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Białostocka.
15:4317. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Czarnej Białostockiej.
15:4418. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Czarnej Białostockiej.
16:1019.Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z Gminą Miasta Białystok dotyczącego powierzenia Miastu Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
16:5220. Sprawy różne (wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele Radnych).
16:5221. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad