Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2023 r.

Rada Miejska w Kunowie
Czas publikacji: 30 czerwca 2023
Długość nagrania: 03:38:44
Liczba odtworzeń: 218
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
13:092. Przyjęcie porządku obrad.
13:113. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 25.05.2023r., z dnia 14.06.2023 r. i z dnia 20.06.2023 r.
14:314. Debata nad raportem o stanie Gminy Kunów za 2022 rok:
14:18a) omówienie raportu przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie;
14:29b) wystąpienia radnych;
14:30c) wystąpienia mieszkańców.
14:325. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów wotum zaufania.
15:186. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Gminy Kunów za 2022 rok.
15:327. Prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kunowie na temat:
15:32a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kunów za rok 2022;
15:32b) informacji o stanie mienia komunalnego gminy;
15:32c) sprawozdania finansowego Gminy Kunów za rok 2022.
15:428. Przedstawienie opinii przez poszczególne komisje Rady Miejskiej w Kunowie na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Gminy Kunów za 2022 rok.
15:439. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kunów za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
15:4610. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kunów za 2022 rok.
16:0211. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kunowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów absolutorium za 2022 rok.
16:0312. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
16:1013. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
16:1214. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2023 -2037.
16:1915. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2023 rok.
16:2316.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Władysława w Kunowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją oraz projektu budowlanego na remont dachu i elewacji kościoła parafialnego p. w. św. Władysława w Kunowie oraz dzwonnicy".
16:3117. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kunów.
16:3418.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bukowie.
16:3819.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kunów, z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym
16:3920. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie w okresie między sesjami.
16:4021. Złożenie do Przewodniczącego Rady na piśmie interpelacji i zapytań.
16:4222. Wolne wnioski i informacje.
16:4223. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad