LVI Sesja Rady w dniu środa, 28 czerwca 2023

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 29 czerwca 2023
Długość nagrania: 02:33:00
Liczba odtworzeń: 397
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Korfantów za 2022 rok:
a)wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)debata radnych nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2022 rok;
c)debata mieszkańców gminy nad raportem o stanie Gminy Korfantów za 2022 rok;
d)podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Korfantowa za 2022 rok.
6.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2022 rok:
a)wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)przedstawienie przez Zastępcę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 r;
c)przedstawienie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie uchwały Nr 75/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2022 r. ;
d)przedstawienie przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie uchwały Nr 183/2023 z dnia 19 maja 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2022 rok;
e)dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2022 rok;
f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2022 rok;
g)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Korfantów za 2022 rok;
h)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Korfantowa za 2022 rok.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
b)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
c)w sprawie wyznaczenia obszaru zdegredowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Korfantów;
d)sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027;
e)w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korfantów;
f)w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Korfantowie;
g)w sprawie uchylenia uchwały;
h)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.
8.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
10.Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
16:3911.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad