Sesja Rady w dniu poniedziałek, 26 czerwca 2023

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 27 czerwca 2023
Długość nagrania: 01:32:43
Liczba odtworzeń: 522
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:101.Otwarcie sesji.
14:112.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:113.Interpelacje i zapytania.
14:174.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
14:185.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
14:196.Przyjęcie sprawozdania z wykonanych zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Perzów w 2022 roku.
7.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Perzów w 2022 roku:
14:38a)zabieranie głosu przez radnych
14:39b)zabieranie głosu przez mieszkańców
14:408.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Perzów wotum zaufania.
14:559.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Perzów za 2022 rok.
15:0810.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Perzów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
15:1011.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Perzów.
15:1112.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perzów w 2023 roku.
15:1313.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
15:1614.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023 – 2039.
15:2515.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.
15:3616.Wolne głosy i wnioski.
15:3617.Zakończenie LI Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad