XLVI Sesja Rady (nadzwyczajna) w dniu czwartek, 22 czerwca 2023

Rada Gminy Obrowo
Czas publikacji: 22 czerwca 2023
Długość nagrania: 00:52:47
Liczba odtworzeń: 601
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
09:052.Stwierdzenie quorum.
09:063.Ustalenie porządku obrad.
09:074.Przyjęcie protokołu z XLVsesji.
09:085.Wybór sekretarza obrad.
09:266.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok.
09:397.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023-2037
09:428.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
09:439.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dobrzejewice
09:4610.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Toruniu na kadencję 2024-2027
09:4811.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych w Toruniu na kadencję 2024-2027
09:5012.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej
09:5113.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2022 rok
09:5314.Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r.
09:5315.Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy w Obrowie.
pokaż cały porządek obrad