LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 czerwca 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 22 czerwca 2023
Długość nagrania: 06:31:16
Liczba odtworzeń: 644
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:091.Otwarcie obrad sesji.
16:102.Sprawdzenie kworum.
16:153.Przedstawienie porządku obrad.
16:244.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
21:225.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
21:22a)debata nad raportem o stanie gminy;
21:22b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wasilkowa wotum zaufania.
21:346.Analiza sprawozdań Burmistrza Wasilkowa za 2022 r.
21:26a)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.;
21:29b)przedstawienie Uchwały nr 31/4/23 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wasilkowie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wasilkowa za 2022 r.;
21:32c)analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.;
21:32d)analiza sprawozdania finansowego gminy za 2022 r.;
21:32e)analiza informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wasilków.
21:32f)analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury;
21:32g)dyskusja;
21:34h)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wasilków i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wasilków za 2022 r.
21:367.Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa:
21:35a)dyskusja;
21:36b)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wasilkowa za 2022 r.
21:518.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/501/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Wasilków na lata 2022-2023
21:549.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
21:5510.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
21:5611.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2023 r.
22:1812.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Studzianki, gmina Wasilków, pomiędzy ulicą Spółdzielczą a Białostocką.
22:2313.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.
22:2514.Uchwała w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
22:3815.Sprawy różne.
22:3816.Interpelacje i zapytania Radnych.
22:3817.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
22:3918.Przyjęcie protokołu LXXVI sesji Rady Miejskiej.
22:3919.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad