LV Sesja Rady w dniu środa, 24 maja 2023

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 19 czerwca 2023
Długość nagrania: 01:42:56
Liczba odtworzeń: 197
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Ocena funkcjonowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Gminie Korfantów za 2022 rok:
a)przedstawienie informacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez Komendanta Powiatowego PSP w Nysie oraz Komendanta Gminnego OSP w Korfantowie;
b)przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego w Gminie Korfantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Nysie i Komendanta Komisariatu Policji w Korfantowie;
c)wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
d)dyskusja i pytania radnych;
e)przyjęcie przedłożonych infomracji o stanie bezpieczeństwa publicznego za 2022 rok.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
b)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
c)w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
d)w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Korfantów" (Pan Andrzej Buła);
e)w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Korfantów" (Pan Sławomir Kłosowski);
f)w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Pan Bogdan Bieda);
g)w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Państwo Gabriela i Mariusz Frankowscy);
h)w sprawie nadania tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Pan Piotr Krzywicki);
i)w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Pani Jolanta Misa);
j)w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów" (Pani Gabriela Misztal);
k)w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Korfantowie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
l)w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Ścinawie Małej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
m)w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
n)w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej we Włodarach na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
o)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części północno – wschodniej miasta Korfantów;
p)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów dla obszarów ograniczonych ul. 3-go Maja, ul. Prudnicką, ul. Powstańców Śląskich.
7.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
15:4510.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad