L Sesja Rady Miasta Ustroń 15.06.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 16 czerwca 2023
Długość nagrania: 01:01:01
Liczba odtworzeń: 493
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:271.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:272.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miasta.
14:273.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:274.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:275.Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Ustroń w roku 2022 oraz przeprowadzenie debaty nad raportem.
14:276.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Ustroń.
14:277.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Ustroń absolutorium za rok 2022 oraz uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń.
14:398.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na rok 2022.
14:419.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2022 r.
14:5910.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
14:5911.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:0012.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:0213.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Gminy Ustroń.
15:0414.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ustroń.
15:0515.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
15:0616.Podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej wobec Rządu i Sejmu RP w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
15:0717.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczącego organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Akacjowej z drogą wojewódzką numer 941.
15:0718.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:1219.Sprawy bieżące Miasta.
15:2720.Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:2721.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad