64. Sesja Rady Miasta Radzyń Podlaski - 12.06.2023

Rada Miasta Radzyń Podlaski
Czas publikacji: 14 czerwca 2023
Długość nagrania: 01:21:25
Liczba odtworzeń: 598
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Sprawy organizacyjne;
a)stwierdzenie quorum;
b)przyjęcie Protokołu z Sesji LXIII/2023 z dnia 16 maja 2023 r.
c)ustalenie porządku obrad;
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i wykonywania uchwał Rady Miasta.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
5.Debata nad raportem o stanie Miasta Radzyń Podlaski za 2022 rok.
6.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Radzyń Podlaski oraz sprawozdania finansowego.
7.Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
8.Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Miasta Radzyń Podlaski za rok 2022 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.
9.Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
10.Dyskusja dot. pkt. 6 -10.
11.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Druk Nr 339/LXIV/2023 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski wotum zaufania.
b)Druk Nr 340/LXIV/2023 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
c)Druk Nr 341/LXIV/2023 - w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z tutułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
d)Druk Nr 342/LXIV/2023 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
e)Druk Nr 343/LXIV/2023 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
f)Druk Nr 344/LXIV/2023 - w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radzyń Podlaski.
g)Druk Nr 345/LXIV/2023 - w sprawie zmiany przyjęcia Regulaminu przyznawania uzdolnionym dzieciom i młodzieży stypendiów Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski pobierającym naukę na terenie Miasta Radzyń Podlaski.
12.Wolne wnioski i informacje.
13:2213.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad