LV Sesja Rady w dniu środa, 31 maja 2023

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 6 czerwca 2023
Długość nagrania: 02:26:31
Liczba odtworzeń: 482
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2022:
1)przeprowadzenie debaty nad raportem;
2)głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania - podjęcie uchwały.
7.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:
1)zapoznanie się z uchwałą Nr I/43/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2022 rok;
2)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2022 r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
3)zapoznanie się z uchwałą Nr 1/23 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2022 r.;
4)zapoznanie się z uchwałą Nr I/55/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2022 rok;
5)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2022 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2023-2035;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.;
3)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na przebudowę i rozbudowę budynku strażnicy OSP;
4)oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach;
5)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach za 2022;
6)określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziejowice;
7)ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Sędziejowice przedszkolach, a także warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty.
9.Przyjęcie sprawozdania z obrotu mieniem komunalnym za 2022 r.
10.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach za 2022 rok.
11.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2022.
12.Przyjęcie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji w 2022 roku w Gminie Sędziejowice.
13.Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2022 r.
14.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2021-2025 za rok 2022.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad