Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu wtorek, 30 maja 2023

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 30 maja 2023
Długość nagrania: 01:29:08
Liczba odtworzeń: 531
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Ropa za 2022 rok.
5.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2023 /druk nr 21/.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2023 -2030 pn. „Ziemia Gorlicka 2030” /druk nr 22/.
7.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
8.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
9.Zatwierdzenie protokołu LI sesji Rady Gminy Ropa.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad